Website Banner
 
 
     
     
                                      การจ้างงาน
    
    เมื่อมีลูกจ้าง นายจ้างต้องปฎิบัติอย่างไร 

     เมื่อคุณเป็นผู้ว่าจ้าง คุณมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน ดังนี้


    จดทะเบียนประกันสังคม

      หากคุณมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างและลูกจ้างจะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกันตน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน


    นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างอย่างไร

      หากคุณมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป กฎหมายกำหนดให้คุณจะต้องดูแลลูกจ้างของคุณให้มีสวัสดิการพื้นฐานที่ดี และจ่ายค่าแรงลูกจ้างอย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดที่กิจการคุณ ตั้งอยู่นายจ้างสามารถขอรับบริการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อฝึกลูกจ้างของคุณ เพื่อเตรียมเข้าทำงานหรือยกระดับฝีมือได้อีกด้วย


    การขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าว


      ในกรณีที่คนต่างด้าวยังไม่ได้อยู่ในประเทศไทย นายจ้างจะต้องยื่นขอใบอนุญาตกับสำนักจัดหางาน กรมการจัดหางาน และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ถึงจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้หากคนต่างด้าวที่คุณจะจ้างอยู่ในประเทศไทย แล้วแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานคุณจะต้องขอขึ้นทะเบียนแรงงานกับสำนักจัดหางานใน พื้นที่ของคุณ


     คุณมีลูกจ้างถึง 100 คนหรือไม่


       หากคุณมีลูกจ้างครบ 100 คน คุณจะต้องขอขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดอบรมฝีมือแรงงาน ร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมดทุกปี
     

Current Pageid = 17